Przejdź do menu Przejdź do treści

Proposed topic of doctoral dissertations

Prof. dr hab. J. Migdałek
Fizyka atomowa
Fizyka komputerowa
Komputerowe modelowanie procesów fizycznych

Prof. dr hab. Vladimir Mityushev
Fizyka komputerowa
Komputerowe modelowanie procesów fizycznych
1. Teoretyczne modelowanie materiałów niewidzialnych
2. Efektywne własności kompozytów

Prof. dr hab. Ryszard Radwański
Fizyka fazy skondensowanej – fizyka ciała stałego (Teoria+eksperyment)
Fizyka teoretyczna
Fizyka atomowa
Komputerowe modelowanie procesów fizycznych
1. Efekty silnych korelacji elektronowych w tlenkowych materiałach z manganem
2. Struktura elektronowa i własności magnetyczne tlenków żelaza
3. Rola jonów kobaltu w materiałach stosowanych jako baterie litowe
4. Rola stanów walencyjnych żelaza w materiałach nietlenkowych i w hemoglobinie
5. Materiały magnetokaloryczne – geneza, struktura elektronowa i zastosowania
6. Efekt Jahna-Tellera a makroskopowe własności związków tytanu
7. Współczesne metody ab initio obliczania własności materiałów magnetycznych (np. FeO, CoO, NiO, V2O3, LaMnO3….)
8. Własności magnetyczne i anizotropia magnetokrystaliczna związków ziem rzadkich
9. Związki ziem rzadkich w silnych polach magnetycznych

dr hab. inż. Artur Błachowski, Prof. UP
http://www.elektron.up.krakow.pl/ab/
Fizyka fazy skondensowanej – Fizyka ciała stałego
1. Spektroskopia mössbauerowska związków macierzystych nadprzewodników na bazie żelaza.
2. Współzależność pomiędzy nadprzewodnictwem i porządkiem magnetycznym w nadprzewodnikach na bazie żelaza.
Istnieje możliwość pozyskania grantu (stypendium) na realizację powyższych tematów prac doktorskich z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM – na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

dr hab. Tomasz Dobrowolski, Prof. UP
z zakresu fizyki teoretycznej:
1. Badanie dynamiki fluxionów w złączach Josephsona.
2. Produkcja defektów topologicznych w czasie ciągłych przemian fazowych.

dr hab. Irena Jankowska-Sumara
1. Zastosowanie metod dielektrycznych i elektromechanicznych do badania mechanizmów przemian fazowych w wybranych roztworach stałych o strukturze perowskitu z ferro- lub antyferroelektrycznym przejściem fazowym.
2.Badania kalorymetryczne i optyczne w ferroelektrykach i antyferroelektrykach o strukturze perowskitu wokół ich strukturalnych przemian fazowych.
3.Spektroskopowe i termodynamiczne metody badań lokalnego łamania symetrii w kryształach o strukturze perowskitu z antyferroelektrycznym przejściem fazowym.

dr hab. Czesław Kajtoch, Prof. UP
z zakresu fizyki fazy skondensowanej materii:
1. Spektroskopia dielektryczna w diagnostyce układów biologicznych.
2. Modelowanie własności fizycznych wybranych, ferroelektrycznych roztworów stałych.

dr hab. Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, Prof. UP
Fizyka fazy skondensowanej (doświadczalna) – fizyka powierzchni, fizyka ciała stałego, nauka o materiałach.
1. Powierzchnia i międzywierzchnia w funkcjonalnych cienkich warstwach.
2. Badanie właściwości termodynamicznych tlenków i związków międzymetalicznych.
3. Struktury i właściwości magnetyczne wodorków związków z metalami z grupy f.
Tematyka realizowana jest w nowym laboratorium Nanostruktur Instytutu
Fizyki oraz we współpracy z następującymi ośrodkami:
Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH Krakow,
Katedra Elektroniki, wydz. Elekctroniki, Informatyki i Telekomunikacja, AGH Krakow.
Dept. Condensed Matter Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Praha, Czechy,
Institute of Materials Science, Darmstadt University of Technology, Darmstadt, Niemiec.

dr hab. Bartłomiej Pokrzywka, Prof. UP
Komputerowe modelowanie procesów fizycznych
Tematyka pracowni fizyki gazu zjonizowanego.
1. Badanie własności plazmy indukowanej laserowo za pomocą spektroskopii klasycznej i laserowej.
2. Modelowanie procesów w plazmie indukowanej laserowo za pomocą pakietu FLUENT w połączeniu z modelowaniem nierównowagowych procesów zderzeniowo-radiacyjnych
3. Spektroskopia i własności wyładowania sznurowego.

Punkty 1, 2, 3 należy rozumieć jako wstępne sformułowanie tematyki prac doktorskich. Konkretne tarcze i gaz buforujący, konfiguracja objawi się po wprowadzeniu do nowego budynku. Od doktoranta będzie się wymagać szerszą wiedzą na temat laserów, spektroskopii klasycznej i laserowej. Po uruchomieniu w nowym budynku nanoszenia plazmowego cienkich warstw to rozszerzy się problem zagadnień ablacji i oddziaływania wiązka-tarcza i plazma-tarcza i fizyki powierzchni.

dr hab. Jan Suchanicz, Prof. UP
Fizyka fazy skondensowanej (doświadczalna) – fizyka techniczna, fizyka nowych materiałów, ferroelektryki, inżynieria materiałowa
“Nowe bezołowiowe materiały piezoelektryczne-otrzymywanie, właściwości oraz zastosowania”.
Jest to temat w specjalności fizyka ciała stałego (praca doświadczalna). Zadaniem doktoranta będzie otrzymanie materiału (materiałów) w postaci monokryształów i/lub polikryształów (ceramik), zbadanie ich właściwości, interpretacja wyników oraz zaplanowanie (zbudowanie) modelu (ewentualnie prototypu) urządzenia pracującego na bazie tego/tych materiałów.

dr hab. Urszula Wdowik , Prof. UP
Teoria Fizyki fazy skondensowanej
Tematyka: Obliczenia z pierwszych zasad własności materiałów magnetycznych i niemagnetycznych w oparciu o teorię funkcjonału gęstości oraz przybliżenia harmoniczne i kwazi-harmoniczne.

Tematyka realizowana jest Zakładzie Zastosowań Informatyki Instytutu Techniki oraz we współpracy z następującymi ośrodkami eksperymentalnymi i teoretycznymi w kraju i zagranicą:
Institute Laue-Langevin, Grenoble, Francja,
Nanotechnology Center, VSB- Technical University of Ostrava, Czechy,
Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Kraków
Bazę obliczeniową stanowi klaster Zakładu w IT oraz klaster dużej mocy obliczeniowej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).