Przejdź do menu Przejdź do treści

PhD Program

PhD EDUCATION in PHYSICS since the academic year 2019/2020

Since the academic year 2019/2020 the Ph.D. education is realised in the scope of Doctoral (Ph.D.) School of the Pedagogical University of Cracow.
https://www.up.krakow.pl/en/courses/doctoral-school-ph-d
Member of Doctoral School’s Council  and Head of Ph.D. education in Physical Sciences discipline: Prof. Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska.

 

Ph.D. study in PHYSICS before 2019

Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 w Instytucie Fizyki uruchomione zostały bezpłatne, ogólnoakademickie, czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie fizyki.

Są one prowadzone w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego w specjalnościach:

  • fizyka fazy skondensowanej
  • fizyka atomowa
  • fizyka teoretyczna
  • astrofizyka
  • komputerowe modelowanie procesów fizycznych
  • modelowanie procesów uczenia się i nauczania fizyki

Kierownikiem Studiów Doktoranckich jest dr hab. Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, prof. UP.
Zapytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: ifiz@up.krakow.pl


Każdy doktorant jest zobowiązany do:
a) pracy naukowo-badawczej w swojej grupie badawczej pod opieką opiekuna naukowego (promotora),
b) udziału w zorganizowanych zajęciach wynikających z Planu i Programu Studiów
(zajęcia organizowane są w piątki dla wszystkich roczników, umożliwia to wszystkim doktorantom korzystanie z seminariów naukowych Instytutu Fizyki),
c) uzyskania zaliczenia i zdania egzaminów wymaganych Planem i Programem Studiów,
d) uczestniczenia w seminariach naukowych Instytutu Fizyki (piątki, godz. 10.00-11.00 – zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie IF).


OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO
Uchwałą Rady Instytutu Fizyki, pozytywne opinie o otwarcie przewodu doktorskiego uzyskują wnioski doktorantów, którzy mają przynajmniej jedną publikację z listy A w swoim dorobku naukowym.